Thông tin trường003

Thông tin trường
Mã trường 003
Tên trường TC Thủy lợi 2
Vùng/Miền Miền Trung
Tỉnh/TP Quảng Nam
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ 44 Nguyễn Tất Thành, TP. Hội An, Quảng Nam.
Điện thoại (0510) 3861282 - 3863366
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2009 850
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Công trình 01
Thủy lợi tổng hợp 02
Cấp thoát nước nông thôn và đô thị 03
Xây dựng dân dụng và CNghiệp 04
Tin học 05
Hạch toán kế toán 06
Quản lý đất đai 07
Hệ văn hóa